Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Heeft u een klacht bespreek dit dan eerst met uw huisarts of dien uw klacht in via het klachtenformulier HA door op de link te klikken. Één van onze Klachtenfunctionarissen neemt dan binnen twee weken contact met u op.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt altijd bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl

SKGE KLACHTENREGELING
Alt image
Stacks Image 769
SKGE
Stacks Image 771
Klachtenformulier eQuse > klik op het logo

CONTACT
Gezondheidscentrum Heerlen Zuid
045-5423864
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
mailGCHZ
U kunt met ons communiceren via e-mail (maak hiervoor gebruik van ons digitaal patiëntenportaal). Deze mail wordt doorgestuurd naar uw huisarts, deze is door zijn/haar werkprogramma niet altijd in de gelegenheid om de mail dagelijks te bekijken. Het kan daarom enkele dagen duren voordat u antwoord krijgt. Stel daarom nooit dringende medische vragen via de mail.

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.
GZHZ op Facebook
Alt image
Stacks Image p652_n120

• Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen

• Pijnsweg 91
6419 CM Heerlen

Paramedische deskundigen binnen Gezondheidscentrum Heerlen Zuid:
Aanwezig: dinsdag van 13:00 tot 17:00 uur en donderdag van 8:30 tot 12:30 uur
Aanwezig: maandag van 8:00 tot 17:00 en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: woensdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur
Aanwezig: donderdag van 8:00 tot 12:30 uur

Alt image
Stacks Image 670
Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid Is gevestigd in een voormalig gereformeerde kerk in de wijk Bekkerveld met een dependance in de wijk Welten
We zoeken een ervaren doktersassistente voor gemiddeld 28 uur per week per 1 september 2017

Functie eisen DA: • Gediplomeerde doktersassistente • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken • Vaardigheden in computergebruik • Kunnen werken met CGM/MIRA is een pré • Onze voorkeur gaat uit naar een doktersassistente met ruime relevante werkervaring (minimaal 5 jaar) • Goede sociale en communicatieve vaardigheden • Enthousiast, flexibel en stressbestendig

Wij bieden:
• Een parttime baan voor 28 uur per week
• Salariëring volgens CAO huisartsenzorg
• Werktijden/dagen bespreekbaar
• Afwisselende werkzaamheden
• Prettig team om in te werken. Ons team bestaat uit 4 huisartsen, 2 vaste waarnemers, 1 AIOS, 1 POH GGZ, 5 POH Somatiek, 1 POH ouderenzorg en 6 doktersassistentes en 1 hoofdassistente.

Interesse?
Je sollicitatiebrief met CV kunt u tot 19 juni 2017 richten aan;
Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid
t.n.v. Mw. B.W.M. van den Brand, huisarts
Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen
Of per mail sturen aan onze hoofdassistente: w.somers@gchz.nl
Graag alleen reageren als je voldoet aan de functie eisen.
Alt image
Stacks Image 744
Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk
Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.
Uitwisseling gegevens Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,

via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.